Устав

Январь 16, 2020 в ЦГИ «Звезда Крама», просмотров: 2561

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «центр громадських ініціатив «зірка Крама» (надалі — Організація) є добровільною неприбутковою громадською організацією, створеною на основі єдності інтересів громадян для спільної реалізації своїх законних соціальних, духовних, наукових, економічних, екологічних, творчих, професійних, національно — культурних, спортивних інтересів та прав і свобод, а також інших проблем розвитку міста i завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Організація створена і діє згідно з Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», чинним законодавством України та цим Статутом.

1.3. Повне найменування Організації українською мовою —

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «центр громадських ініціатив «зірка крама»;

скорочене найменування Організації українською мовою —

КМГО «центр громадських ініціатив «зірка крама»;

повне найменування Організації російською мовою —

КРАМАТОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗВЕЗДА КРАМА»;

скорочене найменування Організації російською мовою —

КГОО «ЦЕНТР ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗВЕЗДА КРАМА».

Організація має виключне право на використання своєї назви. Використання назви Організації фізичними та/або юридичними особами, які не належать до Організації, для цілей, не пов’язаних з його діяльністю, забороняється.

1.4. Організація створена та діє на основі добровільності і рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямів своєї діяльності. Обмеження діяльності Організації можуть встановлюватись тільки Конституцією та Законами України.

1.5. Організація поширює свою діяльність на територію міста Краматорська Донецької області.

1.6. Місцезнаходження Організації: м. Краматорськ Донецької областi.

1.7. Юридична адреса: Донецька обл., м. Краматорськ, бул. Краматорський, б. 21,кв. 109

1.8. З моменту реєстрації Організація відповідно чинному законодавству України набуває статусу юридичної особи.

1.9. Організація може від свого імені набувати майнові й особисті немайнові права, нести обов’язки, виступати позивачем і відповідачем у судах. Організація володіє відокремленим майном, має поточні та інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, має свою атрибутику.

1.10. Організація створює та використовує власну символіку: прапор, герб, гімн, логотип та інші реквізити, необхідні для його діяльності, має свої знаки підпорядкування та форму одягу. Символіка затверджується Загальними Зборами та підлягає державній реєстрації в порядку, який визначається чинним законодавством.

1.11. Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів Організації. Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Організації, так само як і втручання Організації у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших об’єднань громадян, не допускається, крім випадків, передбачених Законом.

1.12. Строк діяльності Організації — необмежений.

  1. 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Головною метою ОрганізаціЇ є задоволення та захист законних соціальних, духовних, економічних, наукових, екологічних, творчих, вікових, професійних, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів та громадян; реалізація конституційних прав і свобод громадян, а також пропагування здорового способу життя, залучення до активних занять фізичною культурою та спортом, сприяння захисту здоров’я людини та формуванню якісного життя громадян.

2.2. Основні завдання Організації:

— об’єднання зусиль членів Організації та громадян для захисту і реалізації своїх соціальних, духовних, національно-культурних, наукових, економічних, екологічних, творчих, професійних, вікових, спортивних інтересів та конституційних прав і свобод;

— реалізація процесу інтелектуалізації соціуму, розбудова відкритого суспільства та правової держави на основі народовладдя, правопорядку та суспільної самоорганізації, які базуються на сучасних фундаментальних наукових досягненнях;

— сприяння підвищенню рівня професійної майстерності громадян;

— сприяння практичному виконанню загальнодержавних та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного положення громадян;

— формування якісного життя громадян;

— підтримка та участь у розробці та здійсненні наукових, експериментальних, практично орієнтованих досліджень;

— вивчення сучасних досягнень науки та міжнародного досвіду;

— розширення контактів та обмін досвідом з організаціями інших регіонів і країн;

— участь у наукових дослідженнях на світовому рівні й сприяння підвищенню кваліфікації членів Організації в науково-практичних центрах інших країн;

— участь у розробці навчальних програм з професійної підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації;

— сприяння розробці рекомендацій з питань термінології, класифікації та номенклатури, участь у впровадженні програм і алгоритмів на основі використання соціальних технологій;

— підвищення освітнього та духовного рівня громадян;

— сприяння популяризації наукових та практичних досягнень;

— участь в організації та регулярне проведення науково-практичних, методологічних конференцій, семінарів, з’їздів та інших заходів за участю членів Організації;

— сприяння в здійсненні акцій, проектів, програм у галузі соціального розвитку у місті Краматорську та регіоні;

— сприяння міжнародній співдружності в галузі соціальних, духовних, культурних, наукових, економічних, екологічних, творчих, професійних, вікових, спортивних інтересів, конституційних прав і свобод громадян;

— організація заходів щодо здійснення спільної роботи з іншими громадськими організаціями;

— всебічна інформаційна підтримка членів Організації;

— висвітлення у засобах масової інформації процесу та результатів діяльності Організації.

2.3. Для вирішення зазначених завдань Організація в установленому порядку:

— організовує зустрічі, конференції, семінари, з’їзди, наукові школи, виставки, обмін делегатами та спеціалістами;

— організовує і проводить громадську експертизу проектів, що висовуються державними органами або іншими організаціями чи приватними особами;

— засновує та використовує засоби масової інформації, розповсюджує твори друку;

— здійснює широке наукове та ділове співробітництво на багатосторонній основі, шляхом налагодження прямих зв’язків з державними та громадськими установами, організаціями та підприємствами, у тому числі закордонними;

— створює необхідні для успішного співробітництва інформаційні банки даних, вивчає потреби, наслідки і перспективи ініціатив громадян;

— заохочує і надає фінансову допомогу у здійснені окремих проектів, досліджень і розробок;

— відповідно до своєї мети здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.

2.4. При виконанні своїх завдань Організація може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Для здійснення мети та завдань, визначених цим Статутом, Організація користується правом:

— виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

— представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та громадських організаціях;

— ідейно, організаційно, матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;

— організовувати співпрацю з народними депутатами різного рівня для вирішення загальних питань членів Організації та лобіювання відповідних законопроектів;

— одержувати від органів державної влади та управління та органів місцевого самоврядування інформацію та підтримку, необхідну для реалізації мети та завдань Організації;

— вносити пропозиції до органів влади та управління;

— розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;

— здійснювати у встановленому чинним законодавством порядку необхідну господарську та комерційну діяльність шляхом створення установ та організацій, засновує підприємства, необхідні для виконання статутних завдань;

— засновувати комітети та координаційні напрямки діяльності Організації;

— засновувати засоби масової інформації;

— користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.

3.2. Організація може присвоїти Високе звання «Почесний Президент Організації» з відповідними цьому статусу повноваженнями (право прийняття остаточного рішення по всіх важливих питаннях функціонування організації) тій людині, на чиїх світоглядних основах побудовано діяльність організації.

4. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Для забезпечення своєї статутної діяльності Організація може мати у своїй власності будинки, споруди, обладнання, устаткування, інвентар, транспортні засоби, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, інше майно.

4.2. Кошти та майно Організації використовуються виключно для виконання її статутної мети та завдань.

4.3. Власність Організації охороняється і захищається чинним законодавством України.

4.4. Майно та кошти Організації утворюються за рахунок:

— добровільних внесків, подарунків та відрахувань, пожертвувань фондів, громадських організацій, творчих спілок, господарських товариств, підприємств, установ та організацій, українських та зарубіжних фізичних і юридичних осіб у грошовій та натуральній формі;

— членських внесків;

— грошових надходжень, одержаних від господарської та іншої діяльності, заснованих Організацією госпрозрахункових установ, організацій та підприємств;

— благодійних внесків і пожертвувань, що мають цільовий характер, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;

— фінансової та матеріальної допомоги на реалізацію програм Організації з Державного та місцевих бюджетів відповідно до законодавства України;

— надходжень від підприємств, організацій, що перебувають у власності Організації, у вигляді дивідендів та інших пасивних доходів;

— коштів міжнародної технічної та фінансової допомоги, грантів, допомоги міжнародних організацій юридичних та фізичних осіб, а також інших держав..

4.5. Право власності Організації реалізує її вищий керівний статутний орган в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом. Окремі функції щодо господарського управління коштами та майном можуть бути покладені вищим керівним статутним органом на створені ним органи управління Організації.

4.6. Кошти та інше майно Організації, в тому числі при ліквідації не можуть перерозподілятись між її членами.

5. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Організація та створені нею установи, організації та підприємства, зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та сплачувати до бюджету податки й платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством України.

6. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Членство в Організації може бути індивідуальним та колективним і є суто добровільним.

6.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України та інших країн, маючих право на постійне проживання в Україні, що визнають Статут Організації та сплачують вступні і членські внески, розмір яких та порядок сплати встановлюється загальними зборами Організації.

6.3. Колективними членами Організації можуть бути колективи підприємств, організацій та інших установ, що визнають Статут Організації та сплачують вступні і членські внески, розмір яких та порядок сплати встановлюється загальними зборами Організації.

6.4. Членам Організації може бути присвоєно звання Почесного члена. Почесними членами Організації можуть бути громадяни, що користуються широкою популярністю та авторитетом завдяки своїй громадській або творчій діяльності у сферах, визначених цим Статутом, а також громадяни, які зробили вагомий внесок у діяльністі Організації. Почесні члени мають рівні права й обов’язки з усіма членами Організації та можуть представляти Організацію у зовнішніх зв’язках.

6.5. Вступ до Організації відбувається за рішенням Ради Організації на підставі особистої заяви — для індивідуального члена Організації, і рішення членів трудового колективу, або керівництва підприємства, організації або установи — для колективного члена Організації. Всім членам Організації видається свідоцтво встановленого зразку, що підтверджує членство в Організації. Індивідуальним членам видається також нагрудний знак. Зразок свідоцтва та нагрудного знаку затверджується загальними зборами.

6.6. Члени Організації мають право:

— обирати та бути обраними у керівний та контролюючий органи Організації;

— вносити на розгляд керівництва Організації або її загальних зборів пропозиції стосовно діяльності Організації, пропозиції з виявлення та усунення недоліків у діяльності, приймати участь у їх обговоренні;

— отримувати необхідну інформацію про діяльність Організації, про місце, дату проведення лекцій, семінарів, зустрічей зі спеціалістами та ін.;

— представляти Організацію на конференціях, симпозіумах, з’їздах та інших форумах за дорученням Організації;

— звертатися до керівних органів Організації з письмовими заявами та пропозиціями;

— брати участь у пропаганді діяльності Організації, у санкціонованих рекламних акціях по відношенню до Організації та її діяльності;

— залучати нових членів Організації шляхом особистих рекомендацій;

— передавати власне майно у власність Організації;

— за дорученням Організації виступати у засобах масової інформації з інформаційними повідомленнями про діяльність Організації;

— бути носієм інших прав, відповідно до Статуту Організації;

— за власним бажанням вільно вийти з Організації.

6.7. Члени Організації зобов’язані:

— дотримуватись вимог Статуту Організації;

— виконувати рішення Загальних Зборів та Ради Організації;

— виконувати свої обов’язки перед Організацією;

— сплачувати вступні та членські внески;

— приймати участь у діяльності Організації, передбаченої її Статутом;

— нести персональну відповідальність за справжність інформації про Організацію та її діяльність перед потенційними та новими членами Організації;

— надавати інформацію, необхідну для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Організації;

— не проводити акцій, що можуть зашкодити іміджу та діяльності Організації.

6.8. Члени Організації можуть морально заохочуватися та бути відзначені, в тому числі і матеріально, за активну участь у діяльності Організації. Порядок заохочення та відзначення членів Організації регулюється відповідним внутрішнім Положенням, яке затверджується загальними зборами Організації. Рішення щодо заохочення та відзначення членів Організації приймається Радою Організації або Президентом Організації.

6.9. Вихід з членів Організації є вільним. Рішення Ради Організації з даного питання не потрібно. Вихід з членів Організації для індивідуальних членів Організації відбувається на підставі особистих заяв, для колективних членів — на підставі рішень їх відповідних органів, які подаються до Ради Організації.

6.10. Член Організації, який систематично не виконує, або неналежним чином виконує обов’язки, або вчиняє дії, що негативно впливають на репутацію Організації, або перешкоджає своїми діями досягненню мети та завдань Організації, може бути виключений з Організації на підставі рішення Ради Організації.

7. СТРУКТУРА, КЕРІВНІ ТА КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

7.1. До структури органів управління Організацією входять:

— Загальні Збори;

— Рада;

— Президент;

— Почесний Президент;

— Віце-Президент;

— Секретаріат;

— Наглядова Рада;

— Контрольно-ревізійна комісія.

7.2. Вищим керівним органом управління Організації є Загальні Збори, які скликаються Радою Організації не рідше одного разу на 5 років. Позачергові Загальні Збори можуть проводитись за письмовою вимогою Наглядової Ради Організації, Президента Організації або з ініціативи членів Організації за умови прийняття відповідного схваленого Президентом Організації рішення.

7.3. Термін, порядок та місце проведення Загальних Зборів визначаються Президентом Організації.

7.4. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:

— прийняття рішення про визначення назви Організації;

— затвердження Статуту Організації, внесення до нього змін та доповнень;

— визначення основних напрямків діяльності Організації;

— обрання та відкликання членів Ради Організації;

— обрання та відкликання членів Наглядової Ради Організації;

— обрання та відкликання Контрольно-ревізійної комісії Організації;

— затвердження річних звітів Президента Організації, Наглядової ради Організації та Контрольно-ревізійної комісії Організації;

— реалізація права власності на кошти та майно Організації;

— затвердження зразків свідоцтва й нагрудного знаку членів Організації;

— затвердження власної форми одягу та символіки Організації (прапор, герб, гімн, логотип та інші реквізити);

— внесення змін та доповнень до структури органів управління Організацією;

— прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Організації.

7.5. Про проведення Загальних Зборів члени Організації повідомляються особисто, або через засоби масової інформації, не пізніше як за 5 діб до їх скликання.

7.6. Загальні Збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь більше, ніж 60% від загальної кількості членів Організації або їх представників за довіреністю.

Голосування на Загальних Зборах відкрите, відбувається за принципом «один член — один голос», рішення приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування.

7.7. Постійно діючим керівним органом Організації в період між Загальними Зборами є Рада Організації, яка обирається строком на 5 років. Кількісний склад Ради визначається Загальними Зборами.

7.8. До компетенції Ради Організації входить:

— затвердження Положення про членство в Організації;

— визначення порядку, строків та форм сплати членських внесків;

— прийняття в члени та виключення з членів Організації;

— господарське управління коштами та майном Організації;

— обрання та звільнення Президента та Почесного Президента Організації;

— затвердження Положення про Почесного Президента;

— внесення змін та доповнень до Статуту у період між засіданнями Загальних Зборів Організації;

— прийняття рішення про заснування, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ, організацій, заснованих на власності Організації, затвердження їх статутів та положень;

— затвердження рішень про створення та положень про місцеві осередки Організації.

7.8. Засідання Ради є правомочними за умови присутності більше половини обраних членів Ради. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх членів. Засідання Ради скликаються Президентом Організації у міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

7.9. Президент Організації є вищою посадовою особою Організації. Президент Організації призначається вперше Радою Організації зі складу засновників Організації терміном на 5 років.

7.10. Президент Організації вдруге та наступні рази призначається Радою Організації.

7.11. Президент Організації здійснює такі повноваження:

— без довіреності діє від імені Організації, представляє інтереси Організації в державних та місцевих органах влади, політичних та громадських організаціях, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності в Україні, за кордоном та в міжнародних організаціях;

— головує на засіданнях Загальних Зборів та Ради Організації;

— безпосередньо керує діяльністю Організації та здійснює загальне керівництво поточною діяльністю Організації;

— підписує без довіреності угоди, договори, має право підпису фінансово-господарських документів, здійснює інші юридичні акти від імені Організації, видає доручення, відкриває в установах банків рахунки;

— особисто звітує перед Загальними Зборами та Радою Організації про роботу Організації за звітний період;

— затверджує положення про Секретаріат Організації;

— реалізує право власності на кошти та майно Організації;

— призначає і звільняє Віце-Президентів Організації;

— приймає і звільняє працівників Організації та укладає з ними трудові угоди;

— самостійно затверджує кошториси витрат на фінансування програм, затверджених Загальними Зборами Організації;

— ухвалює рішення щодо будь-яких питань поточної діяльності Організації та практичної реалізації програм Організації;

— визначає порядок денний на засіданнях Загальних Зборів та Ради Організації;

— подає на затвердження Радою Організації кандидатури Віце-Президентів Організації;

— розподіляє функціональні обов’язки між Віце-Президентами Організації;

— затверджує штатний розклад Організації та посадові оклади працівників Організації, розміри та терміни їх преміювання

— виконує інші дії щодо керівництва діяльністю Організації, що не належать до компетенції інших органів управління Організації, або делеговані йому ними в межах повноважень, наданих цим Статутом.

7.12. Почесний Президент Організації обирається Радою Організації з числа почесних членів Організації терміном на 5 років. Почесним Президентом може бути особа, що має визнаний авторитет та досягнення у суспільному та громадському житті як в Україні, так і за кордоном. Почесний Президент головує на засіданнях Наглядової Ради. Питання порядку діяльності та визначення функціональних обов’язків Почесного Президента регулюються відповідним Положенням, яке затверджується Радою Організації.

7.13. Віце-Президенти Організації здійснюють управління пріоритетними спеціалізованими напрямами діяльності Організації, відповідно до визначеного розподілу функціональних обов’язків. Віце-Президенти Організації призначаються і звільняються Президентом Організації. Розподіл функціональних обов’язків між Віце-Президентами здійснює Президент Організації.

7.14. Секретаріат Організації є постійно діючим виконавчим органом Організації, що здійснює забезпечення поточної діяльності Організації та призначається Президентом Організації. Структура Секретаріату визначається Президентом Організації. Секретаріат очолює Президент Організації. Положення про Секретаріат та його структуру затверджує Президент.

7.15. Наглядова Рада Організації є вищим контролюючим органом Організації. Наглядова Рада постійно діє у складі осіб, обраних Загальними Зборами Організації та формується з почесних членів Організації. Кількість осіб, які входять до Наглядової Ради Організації, визначається Загальними Зборами Організації. На засіданнях Наглядової Ради головує Почесний Президент.

7.16. Наглядова Рада Організації готує і виносить на обговорення Загальних Зборів Організації пропозиції щодо основних напрямків діяльності Організації; має право надавати керівним органам Організації пропозиції, які носять рекомендаційний характер; контролює виконання програм Організації.

7.17. Організаційною формою роботи Наглядової Ради є її засідання. Наглядова Рада збирається на свої засідання не рідше одного разу на рік. Час, місце і порядок денний засідання Наглядової Ради повідомляє членам ради Почесний Президент Організації не пізніше, ніж за три дні до чергового засідання. Рішення Наглядової Ради вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості обраних членів Наглядової Ради Організації.

7.18. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснює Контрольно-ревізійна комісія, яка постійно діє у складі трьох осіб, обраних загальними Зборами Організації та формується з членів Організації, терміном на 5 (п’ять) років. Голова та члени Контрольно-ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях Ради Організації з правом дорадчого голосу.

7.19. Контрольно-ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи необхідних спеціалістів та експертів.

7.20. Контрольно-ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Організації та її місцевих осередків; вимагає від посадових осіб Організації надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, пов’язаних з діяльністю Організації; надає звіт про фінансово-господарську діяльність Організації Загальним Зборам Організації та щорічний висновок Раді Організації.

7.21. Контрольно-ревізійна комісія в своїй діяльності підзвітна лише Загальним Зборам Організації.

7.22. По фахових напрямах діяльності в Організації створюються фахові комітети або інші підрозділи, кількість та перелік яких визначається Радою Організації за поданням Президента. Комітети або інші підрозділи здійснюють свою діяльність на підставі Положень про них, що затверджуються Радою Організації.

7.23. В Організації створюються місцеві осередки за територіальним принципом по місцю роботи, проживання чи навчання при наявності не менше як трьох членів осередку, що оформляється протоколом установчих зборів відповідного осередку. Місцеві осередки у своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми положеннями, які приймаються їхніми вищими керівними органами, затверджуються Радою Організації і підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку. Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки мають зареєструватися у встановленому законом порядку. Місцеві осередки без прав юридичної особи легалізуються шляхом повідомлення про заснування у місцевих органах юстиції.

8. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки з іншими громадськими та неурядовими організаціями. Основними формами здійснення міжнародних зв’язків є:

— сприяти розвитку співробітництва з міжнародними та іноземними організаціями, вивчення світового досвіду у сфері своєї статутної діяльності, сприяння впровадженню цього досвіду в Україні;

— брати участь у конференціях, семінарах, симпозіумах тощо, а також публікаціях з відповідної проблематики у міжнародних та іноземних засобах масової інформації.

— брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються Загальними Зборами. Рішення щодо внесення змін та доповнень до Статуту приймаються більшістю не менш як у ¾ голосів.

9.2. Зміни та доповнення до Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Діяльність Організації припиняється шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску або примусового розпуску).

10.2. За рішенням Загальних Зборів Організації може бути проведена реорганізація або ліквідація Організації у порядку, визначеному чинним законодавством.

10.3. Організації ліквідується за рішенням Загальних Зборів чи суду.

10.4. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, створеною органом, що прийняв рішення про припинення діяльності Організації.

10.5. У разі ліквідації кошти Організації, що залишилися після сплати боргів та інших витрат, не можуть розподілятися між членами Організації.

10.6. У разі ліквідації Організації ЇЇ активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до бюджету.

10.7. Ліквідація вважається завершеною, а Організація такою, що припинила свою діяльність з моменту внесення до державного реєстру запису про її припинення.


Добавить комментарий